Samtycke till behandling av personuppgifter

Från och med den 25:e maj år 2019 trädde EU dataskyddslagen (GDPR) i kraft. För att uppfylla kraven för denna lag och för att säkerställa att vi kan fortsätta att hjälpa dig med bemanningstjänster inom vård och omsorg på bästa sätt, har Carella AB uppdaterat sin Integritetspolicy. Du hittar den uppdaterade policyn på vår hemsida (länk till Integritetspolicy). Den innehåller detaljerad information om hur vi använder och skyddar din personliga information samt dina rättigheter i samband med detta.

Lämnad information kommer endast att hanteras av Carella. Dina uppgifter kommer att användas av Carellas medarbetare samt kommuniceras med Carellas uppdragsgivare. Uppgifterna kommer under inga omständigheter att kommuniceras med personer utanför Carella eller med företag/personer som Carella ej har en kundrelation till.

Genom ditt samtycke ger du ditt medgivande att vi får registrera dina personuppgifter i enlighet med den nya EU dataskyddslagen (GDPR). Carella behandlar dina uppgifter konfidentiellt och lämnar aldrig ut eller säljer vidare personuppgifter till tredje man, med undantag för rättsliga ärenden samt med undantag av förmedling av relevanta uppgifter som krävs vid bokning av uppdrag. Du, som arbetar för oss som löntagare, samtycker även till att erhålla ditt lönebesked via e-mail. Du som individ har rätt att, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Carella på adressen nedan, få besked om vilka personuppgifter som Carella behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att när som
helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Carella AB
Kungstensgatan 56
11329 Stockholm
info@carella.se

Integritetspolicy

Inledning

I denna integritetspolicy beskrivs hur och för vilka ändamål Carella (hädanefter ”vi” och ”oss”) samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom denna Integritetspolicy.

Integritetslagstiftning

Carella behandlar alla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”) som ersätter personuppgiftslagen (PuL) (1998:204) den 25 maj 2018.

Personuppgifter

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som enskild individ. Carella behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för Carellas bemanningsverksamhet eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter (uppgifter om facktillhörighet, hälsa etcetera).

Personuppgiftsansvarig

Den ytterst personuppgiftsansvarige:
Carella AB, organisationsnummer 559177-8997
Kungstensgatan 56 Stockholm
E-post: info@carella.se
Behandling av personuppgifter

Intresseanmälan

Vid en intresseanmälan via vår hemsida ber dig ange namn, yrkesroll, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas i vår databas. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna kontakta dig angående rekrytering till potentiella uppdrag. Vi kan även komma att sända marknadsföring såsom nyhetsbrev till den e-postadress och det telefonnummer du angett.

Behandlingen baserar sig på ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka detta genom att kontakta oss.

CV och dokumentation

Vid ditt intresse av specifikt uppdrag ber vi dig bifoga CV, personligt brev och annan dokumentation som du tror kan vara relevant för uppdraget du önskar.  De uppgifter du sänder sparas i vår databas och behandlas i syfte att utvärdera om du är lämplig för det utlysta uppdraget du sökt, men även för att leta liknande uppdrag som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta innebär att vi kan komma att kontakta dig gällande andra uppdrag än den du specifikt sökt.

Vi sparar kommunikation vi har med dig angående rekryteringsprocessen och eventuella uppdrag så länge du finns i vår databas, för att på bästa sätt kunna erbjuda våra bemanningstjänster till dig och för att kunna följa upp eventuella önskemål och klagomål från
dig.

Att dra tillbaka samtycke

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att finnas i vår databas för att rekryteras till uppdrag kommer vi
inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att hitta ett uppdrag åt dig och du kommer inte längre att vara sökbar för våra konsultchefer i databasen.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Generellt sett sparas din person- och kontaktinformation så länge som du är intresserad av att vara registrerad i vår kandidatbank. Vi kan inte utlova hur länge dina uppgifter sparas hos oss då flera faktorer spelar in. Observera att en person kan vara intressant för framtida tjänster och för detta ändamål kan vi lagra dennes personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål, kontakta vår personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter kan i enskilda fall behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning samt diskrimineringslagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat. Din profil i vår kandidatbank sparas så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter med hänsyn till ovan angivna syften.

Rekryteringsprocessen

De uppgifter som finns om dig i vår databas kommer att användas av oss för att utvärdera om du är lämplig för visst uppdrag som du sökt eller annat uppdrag vi tror kan vara intressant för dig.

Om vi tror att du kan vara lämplig för ett uppdrag kommer vi att sända ditt CV, ditt personliga brev och en kort presentation av dig till kunden, så att kunden kan bedöma din lämplighet för uppdraget.

  • Vi kommer även att begära ytterligare information om dig som behövs för att utvärdera om du är lämplig för uppdraget (se lista nedan), och spara i databasen. Samtlig dokumentation sparas så länge du är i uppdrag eller registrerad via oss och kan, med ditt samtycke, komma att sändas till kunden. Om du inte samtycker till att vi inhämtar och sänder informationen om dig till kund kan det menligt inverka på dina möjligheter att få ett specifikt uppdrag. Vi inhämtar ofta följande typer av information:
    Mer utförlig information om din erfarenhet, kompetens och önskemål som insamlas vid intervju med dig.
  • Vi kan begära att få kontakta de referenter du angivit. Utlåtanden från referenserna sparas i form av referenssammandrag.
  • Beroende på typen av uppdrag kan vi behöva en kopia på din ID-handling, SSK legitimation, utbildningsbevis och tjänstgöringsbevis.
  • För vissa uppdrag krävs ett utdrag från IVO och HOSP. Vi kommer då att begära ditt samtycke för att få göra utdrag ur IVO och HOSP.
  • För vissa uppdrag krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, på grund av den verksamhet som kunden bedriver. Vi tar aldrig kopia på utdraget och vi gör heller inte anteckningar om vad som står i utdraget. Vi kan dock göra anteckning om att vi tagit del av innehållet, och kan komma att sända sådan anteckning till kund. I vissa fall vill kunden själv se en kopia på ditt registerutdrag. I sådana fall kommer du bli ombedd att visa upp en kopia på utdraget för kund.

Kunden blir personuppgiftsansvarig för den information kunden mottar från oss. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke till behandling i rekryteringssyfte avseende visst uppdrag kan du göra detta genom att meddela oss. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att rekrytera dig till det specifika uppdraget. Om du önskar att inte längre vara sökbar i databasen för uppdrag vänligen meddela oss om det.

När du har ett uppdrag med oss

Rekrytering till nya uppdrag

Under tiden du har ett uppdrag genom oss som anställd eller som underkonsult kommer dina personuppgifter i databasen finnas tillgängliga för våra konsultchefer som kan komma att kontakta dig angående uppdrag de tror kan vara intressanta för dig.

Brottsregister, IVO, HOSP och andra register

Vissa kunder begär att utdrag från IVO, HOSP och belastningsregistret görs löpande under uppdragstiden. Vi kommer då att behöva inhämta sådana uppgifter och dela dessa med kunden för att kunna fullgöra anställningsuppdraget med dig och avtalet med kund.

Uppgifter från kunden

Vi kan komma att motta personuppgifter gällande dig från kunden som avser din arbetade tid på uppdraget, sjukfrånvaro och annan frånvaro, klagomål och reklamationer samt annan information som rör ditt utförande av uppdraget hos kund. Dessa uppgifter kommer vi att behandla för att kunna fakturera kunden (uppgifter om din arbetade tid redovisas i fakturan), hantera reklamationer och klagomål, i bokföringssyfte och för att kunna administrera din anställning (utbetalning av lön etcetera). De rättsliga grunderna för sådan behandling är fullgörande av ditt anställningsavtal och vårt berättigade intresse av att kunna ta betalt av och hantera vårt avtal med kunden. Uppgifter som rör ditt utförande av uppdraget hos kund som vi mottar från dig eller från kund kommer att sparas tills preskriptionstiden för kund att reklamera det arbetet du utfört hos kund går ut. Den rättsliga grunden för sådant sparande är vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss vid en eventuell tvist om tjänsteleveransen.

Övrig behandling

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera din anställning exempelvis utbetalning av lön, redovisa skatter och sociala avgifter och för att kunna leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Den rättsliga grunden för sådan behandling är dels vårt anställningsavtal med dig men även för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Kommunikation från dig angående din anställning sparas under tiden du är anställd eller registrerad hos oss.

Uppgifter vi har en skyldighet att spara enligt bokföringslagen eller annan lag kommer vi att spara under den period det krävs enligt nämnd lag och dela med skatteverket eller annan myndighet i den mån vi har en rättslig förpliktelse att göra det.

Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra bemanningstjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av arbetsgivare och näringsidkare. Sådan behandling baserar sig på vårt berättigade intresse att kunna bedriva vår verksamhet och för att kunna fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare åt dig. Dina personuppgifter kan behandlas av våra leverantörer av:

  • Affärssystem (för bemanning, CRM och rapportering).
  • Lönesystem

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till revisorer, redovisningskonsulter, advokater
och andra rådgivare för samma ändamål som anges ovan.

Nyhetsbrev

Om du finns i vår databas på grund av att du gjort en intresseanmälan, sökt ett uppdrag eller är anställd av oss kan vi komma att sända dig nyhetsbrev och annan marknadsföring. Sådan behandling baserar sig på vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som är registrerad eller anställd hos oss.

Du ges även möjlighet på vår hemsida att själv välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev, även om du inte sökt eller sänt en intresseanmälan, genom att ange din e-postadress i online-formuläret på vår hemsida. Vi kommer att använda din e-postadress för att sända nyhetsbrev till dig. Sådan prenumeration baserar sig på ditt samtycke som du har rätt att dra tillbaka när du vill. Om du önskar att sluta motta nyhetsbrev, meddelar du detta via utskick du fick.

Rättning och radering av personuppgifter

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och radera dessa när det inte längre finns en rättslig grund för behandling. Om du har ett konto i Carellas konsultportal har
du i viss mån möjlighet att själv uppdatera dina personuppgifter. Du har dock utöver detta en generell rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. För att tillvarata dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, då vi har en skyldighet enligt lag eller en annan rättslig grund att behålla vissa uppgifter. Se respektive avsnitt ovan för specifik information om radering. Vi förbehåller oss rätten att stänga av dig från en rekryteringsprocess och/eller radera dig från vår databas om det framkommer att du har anmärkningar i utdrag från IVO eller brottsregister, om vi bedömer att du av andra skäl inte är lämplig för de uppdrag vi bemannar eller om vi anser att du av andra skäl bör stängas av från rekryteringsprocess eller tas bort
från databasen.

Vi kan komma att anonymisera dina personuppgifter istället för att radera personuppgifterna. Anonymisering innebär att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig.

Cookies

Carella använder cookies för att förstå hur webbplatsen används. Vi använder även cookies för att studera hur många som besöker vår webbplats och vad de gör. Det gör vi för att kunna utveckla och förbättra webbplatsen så att besökarna får en bättre upplevelse.

Vad är cookies?

En cookie (kaka) är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att inga cookies sparas på din dator eller manuellt radera cookies i efterhand. Du kan även använda din webbläsares privata läge vilket gör att eventuella cookies raderas när webbläsaren stängs. Läs mer i hjälpsidorna för
din webbläsare.

Samtycke

Genom att du har din dator inställd på att tillåta cookies och använder websidan (www.carella.se) samtycker du till Carellas användning av cookies som den beskrivs i denna information.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vänligen notera att denna Integritetspolicy kan komma ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar på vår hemsida, och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utförligt meddelande till dig som är registrerad hos oss.

Ytterligare information

Du har rätt att en gång om året utan kostnad begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan. Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen välkomnar vi dig att vända dig till oss. Du har rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet avseende vissa personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet.